شماره تلفن میز امداد در بانک کشاورزی: 02188245071

شماره تلفن میز امداد در وزارت جهاد کشاورزی: 02143541111